บุคลากร

นายมูฮามะ มะสง
(หัวหน้างาน)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22401)

อีเมล์ : [email protected]


นายวันชนะ พรหมทอง
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22402)

อีเมล์ : [email protected]


นายวินัย แคสนั่น
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22405)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi)

นายซุลกิฟลี ยิงทา
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22404)

อีเมล์ : [email protected]


นายซุลกีฟลี นาแว
(เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22403)

อีเมล์ : [email protected]


นายอัสลัม เลิศอริยะพงษ์กุล
(เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22406)

อีเมล์ : [email protected]


นายวิโรจน์ วิรัตน์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22407)

อีเมล์ : [email protected]