ภาระงานระบบเครือข่าย

14 มิถุนายน 2559 (Root) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ภาระงานหน้าที่รับผิดชอบ การให้บริการและการดำเนินงาน
งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ภาระงานประจำ 
1. งานวางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบ การกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน และพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. งานติดตั้ง ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (OS) และซอฟต์แวร์ให้บริการ (Package) บนเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 
3. งานติดตั้ง ควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าหลัก ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) และระบบกราวด์ 
4. งานติดตั้ง ตั้งค่าคอนฟิก และบริหารจัดการระบบเครือข่ายใช้สายและไร้สาย 
5. งานติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาโครงข่ายสายสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
6. งานติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาตู้ Rack และอุปกรณ์ภายในตู้ 
7. งานควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. งานควบคุม ดูแลระดับความเย็นและความชื้นในห้องควบคุมระบบ 
9. งานควบคุมและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
10. งานควบคุมและจัดการปริมาณข้อมูลการจราจรบนเครือข่าย 
11. งานจัดการบัญชีผู้ใช้งาน และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. งานจัดสรรทรัพยากรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. งานสำรองไฟล์ระบบและไฟล์ข้อมูลของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย 
14. งานพัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 
15. งานให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ 

ภาระงานเฉพาะกิจ 
1. งานควบคุม ดูแล และจัดการห้องเรียนต้นแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (ห้องเรียนจุดเสี่ยง จชต) 
2. งานระบบโทรศัพท์แบบไอพี 
3. งานระบบประชาสัมพันธ์ออนไลน์