บริการซ่อมบำรุง

14 มิถุนายน 2559 (Root) บริการของเรา

งานระบบเครือข่าย เราให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์(PC) ของสำนักงาน และโครงข่ายสายสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ

 -  บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษา คอมพิวเตอร์สำนักงาน(PC)

 -  บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาโครงข่ายสายสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย