มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลเกียรติคุณ IPv6 Ready Award

21 กรกฎาคม 2559 (ซุลกิฟลี ยิงทา) รางวัลเกียรติคุณ/รางวัลดีเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ครบ 3 ระบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติรับมอบโล่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโอกาสที่ได้ไปรับรางวัลเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมอบแก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ครบ 3 ระบบ 
โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญกับการบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาและบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ณ ห้องรับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา