ผลการสำรวจพื้นที่ขยายจุดกระจายสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (YRU-WiFi)

16 กุมภาพันธ์ 2560 (Root) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายงานผลการสำรวจพื้นที่ขยายจุดกระจายสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (YRU-WiFi)

   หลังจากได้สำรวจพื้นที่ที่ยังไม่สามารถใช้บริการสัญญาณ YRU-WiFi ไปแล้วนั้นผ่าน แบบสำรวจพื้นที่ต้องการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (YRU-WiFi)

และได้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ใช้งานจริงเพื่อทดสอบสัญญาณ และออกแบบนำเสนอเพื่อติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณใหม่ ดังนี้

 

พื้นที่ให้บริการ YRU-WiFi