การเชื่อมต่อ YRU-802.1X

8 มิถุนายน 2564 (Root) ระบบเครือข่ายไร้สาย (YRU-WiFi)