การตรวจสอบเครื่องโทรศัพท์ หรือ smart phone ว่ารองรับ wifi ย่านความถี่ 5Ghz หรือไม่

21 กรกฎาคม 2560 (Root) คลังความรู้

การตรวจสอบเครื่องโทรศัพท์ หรือ Smart Phone ว่ารองรับ WiFi  ย่านความถี่ 5Ghz หรือไม่

     ก่อนการตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์ หรือ smart phone ให้ใช้งาน WiFi ย่านความถี่ 5Ghz ได้นั้นต้องตรวจสอบก่อนว่าเครื่องรองรับ WiFi ย่านความถี่ 5Ghz หรือไม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับผู้ใช้งานระบบ Android

           1. เข้าไปที่การตั้งค่า =>> WiFi  =>> ขั้นสูง =>> ย่านความถี่ WiFi  จะมีข้อมูลเครื่องโทรศัพท์ หรือ smart phone ที่รองรับ  (ไม่แนะจำให้ตั้งเป็นย่านความถี่ใดความถี่หนึ่ง เพราะเมื่อไปใช้งานกับพื้นที่อื่นที่ไม่รองรับย่านความถี่ 5Ghz จะไม่สามารถใช้งาน WiFi ได้)

           2. ตั้งค่าให้สามารถรองรับแบบ อัตโนมัติ  หรือสามารถเลือกย่านความถี่ได้  แต่โดยปกติแล้วเครื่องโทรศัพท์ หรือ smart phone จะเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi ในย่านความถี่ที่ดีที่สุด แล้วแต่กรณี  สามารถตรวจสอบว่าโทรศัพท์ หรือ smart phone ว่าเชื่อมต่อ WiFi ได้ที่ การตั้งค่า =>> WiFi

* กรณีพบว่าเครื่องของเราใช้งานในย่านความถี่ 2.4 Ghz ให้ลองไปตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์ หรือ smart phone เปิดในย่านความถี่ 5Ghz ได้เลย (จะส่งผลให้ใช้งาน WiFi ย่านความถี่ 2.4Ghz ไม่ได้)

** ทั้งนี้ในส่วนของความเร็วนั้นขึ้นอยู่กับตัวเครื่อง และระยะในการเชื่อมต่อ

 

NSE

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด