ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

14 มิถุนายน 2559 (Root) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 301 (จำนวน 45 เครื่อง)
    - เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับผู้สอน จำนวน 1 เครื่อง 
    - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้เรียน จำนวน 44 เครื่อง) พร้อมวีดีโอโปรเจกเตอร์ เครื่องเสียง/ไมค์

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 302 (จำนวน 36 เครื่อง)
    - เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับผู้สอน จำนวน 1 เครื่อง
    - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้เรียน จำนวน 35 เครื่อง พร้อมวีดีโอโปรเจกเตอร์ เครื่องเสียง/ไมค์


3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 401 (จำนวน 54 เครื่อง)
    - เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับผู้สอน จำนวน 1 เครื่อง
    - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้เรียน จำนวน 44 เครื่อง พร้อมวีดีโอโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง/ไมค์

  

4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 402 (จำนวน 36 เครื่อง)
    - เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับผู้สอน จำนวน 1 เครื่อง
    - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้เรียน จำนวน 35 เครื่อง พร้อมวีดีโอโปรเจกเตอร์ เครื่องเสียง/ไมค์


5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 605 (จำนวน 71 เครื่อง)
    - เครื่องคอมพิวเตอร์ PC สำหรับผู้สอน จำนวน 1 เครื่อง
    - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้เรียน จำนวน 70 เครื่อง พร้อมวีดีโอโปรเจกเตอร์ เครื่องเสียง/ไมค์

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ