ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

23 มิถุนายน 2561 (วินัย แคสนั่น) คลังความรู้

ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

   การทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เป็นการวัดความเร็วเน็ต หรือ Speedtest ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมักจะตรวจสอบกันอยู่เป็นประจำ เพื่อให้ทราบว่าความเร็วที่เราใช้อยู่ในขณะที่ใช้งานได้เท่าไหร่ สูงหรือต่ำ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

   Speedtest คือ การวัดค่าความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยจะวัดออกมาเป็นค่าความเร็วในการ ดาวน์โหลด, อัพโหลด และค่า Ping ที่จะใช้หลักการของความเร็วในการรับ - ส่งไฟล์เป็นหลัก วิธีการอ่านค่าผลของการทำ Speet Test สามารทำได้โดย

   ดาวน์โหลด, อัพโหลด คือ ค่าที่แสดงถึงความเร็วในการรับ - ส่งไฟล์ มีหน่วยเป็น Mbps (Mega bit per sec) ค่ายิ่งมากยิ่งดี เพราะแสดงให้เห็นว่าในหนึ่งวินาที เราสามารถรับ - ส่งไฟล์ที่มีขนาดมากๆ ได้นั่นเอง
   ค่า Ping คือ ค่าเวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูลจากเครื่องของเราไปยัง Server รวมถึงเวลาที่ตอบกลับ หากมีค่าน้อยจะยิ่งดี เพราะแสดงให้เห็นว่า Server ส่งข้อมูลกลับมาหาเราได้เร็ว ใช้เวลาน้อยมากในการติดต่อสื่อสารกันแต่ละครั้ง มีหน่วยเป็น ms (milli-second)

สามารถทดสอบได้ที่ 

http://yru.speedtest.net/