เกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi)

14 มิถุนายน 2563 (Root) ระบบเครือข่ายไร้สาย (YRU-WiFi)

ระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (YRU-WiFi) แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย (Smart Phone, Table, etc.) ด้วยมาตรฐาน IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n และ IEEE 802.11ac
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) และพื้นที่ที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย  การให้บริการ SSID สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย ได้กำหนดชื่อของช่องสัญญาณ (SSID) ดังนี้
YRU-WiFi    คู่มือการใช้งาน
YRU-802.1X  คู่มือการใช้งาน 

โดยจะมีความเร็วสูงสุด 1000 Mbps (ตามแต่ระยะทาง และชนิดของอุปกรณ์รับสัญญาณมาตรฐาน 802.11a, b, g, n, ac, ax)

พื้นที่ให้บริการ YRU-WiFi

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่