ประชุมงานระบบเครือข่าย (วาระพิเศษ)

4 สิงหาคม 2564 (ซุลกิฟลี ยิงทา) กิจกรรมงานระบบเครือข่าย

วันที่ 4 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.30 น. ทีมงานระบบเครือข่าย ได้จัดประชุมทีมงานเพื่อติดตามตัวชี้วัดของการดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์โควิดในการวางแผนการให้บริการของมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้สามารถคับเคลื่อนการทำงานต่างๆ ภายใต้สถานการณ์โควิดนี้
ทั้งนี้ คุณมูฮามะ มะสง หัวหน้างานระบบเครือข่าย ได้ให้นโยบายในการทำงานเชิงรุกเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในข้อจำกัดต่างๆภายใต้สถานการณ์โรคระบาดนี้