ประชุมงานระบบเครือข่าย ครั้งที่ 10/2564

1 พฤศจิกายน 2564 (ซุลกิฟลี ยิงทา) กิจกรรมงานระบบเครือข่าย

วันที่ 1 พฤษจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ทีมงานระบบเครือข่าย ได้จัดประชุมทีมงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานของรอบการประเมินการปฏิบัติงานราชการ ครั้งที่ 1 / 2565 ในการวางแผนตัวชี้วัดของการดำเนินงานรายบุคคล เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและการให้บริการของงานระบบเครือข่าย โดยหลักสำคัญคือ การอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้สามารถคับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ คุณมูฮามะ มะสง หัวหน้างานระบบเครือข่าย ได้ให้นโยบายในการทำงานเชิงรุกเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ในสถานการณ์โรคระบาดนี้