เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)

14 มิถุนายน 2559 (Root) บริการของเรา

เครือข่ายส่วนตัวเสมือน Virtual Private Network (VPN)

        SSL VPN ย่อมาจาก Secure Sockets Layer + Virtual Private Network เป็นลักษณะ การให้บริการระบบเครือข่ายเฉพาะภายในองค์กรที่สามารถใช้งานโดยอาศัยเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) หรือ Internet โดยที่บุคคลภายนอกองค์กรไม่สามารถเข้าถึงได้ เพราะระบบจะทำการตรวจสอบความมีตัวตนก่อนให้บริการ ระบบการเข้าถึงข้อมูลผ่าน SSL เป็นมาตรฐานการส่งเอกสารที่เป็นความลับบนระบบ Internet

ผู้ที่มีสิทธิเข้าใช้บริการ SSL VPN
        บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

การใช้งาน VPN : http://ccenter.yru.ac.th/vpn