ติดต่อเรา

งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โทร. 073-299676  ภายใน 22400